PHOTOGRAPHER DUO  KOUTAROU WASHIZAKI AND MISATO WASHIZAKI 

(